VORES VEJE OG STIER  ER


"PRIVAT FÆLLESVEJE"


SE HER HVILKE PLIGTER DU HAR SOM GRUNDEJER.


BESKÆRING AF BEPLANTNINGER MOD VEJE OG STIER***************

MAIL VEDR.

GREVE KOMMUNES REGLER FOR

GRUNDEJERES PLIGTER IFM RABATTER OG VEJE.


Heraf fremgår følgende:

Det er ikke tilladt at anbringe  sten i vejareal i henhold til lov om offentlige veje § 81 og privatvejsloven §66, medmindre der er søgt tilladelse til det hos den pågældende vejmyndigheden som er Greve kommune.


Af trafiksikkerhedshensyn giver Greve Kommune ikke tilladelse til sten i vejareal.


                 Privatvejsloven

§ 66. På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse

1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign. ,

2) at anbringe køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og

3) som led i erhvervsvirksomhed at anbringe køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign.

Stk. 2. Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om en tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler for disse former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal offentliggøre de nærmere regler.

Stk. 3. Før godkendelse efter stk. 2 skal kommunalbestyrelsen forhandle med politiet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for den pågældendes regning fjerne genstande m.v., jf. stk. 1, der er anbragt på en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis den pågældende ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse.

Stk. 5. Er det anbragte til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller i påtrængende tilfælde politiet fjerne det anbragte for den pågældendes regning uden forudgående påbud.


                 Lov om Offentlige veje


§ 81. Vejmyndigheden kan udstede påbud om fjernelse af genstande m.v., hvis disse er anbragt på vejarealet uden tilladelse efter § 80 og der ikke efterfølgende kan meddeles tilladelse.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan fjerne genstande m.v. for den pågældendes regning, såfremt et påbud efter stk. 1 ikke efterkommes.

Stk. 3. Vejmyndigheden og politiet kan straks og uden forudgående påbud fjerne genstande m.v. for den pågældendes regning, når genstandene m.v. er til ulempe eller til fare for færdslen.DU HAR SOM GRUNDEJER VEDLIGEHOLDELSESPLIGT TIL MIDTEN AF VEJEN/STIEN UD FOR DIN PARCEL.