Vedtægter for Grundejerforeningen "Mosede Klint af 1960" (klik her for at få vedtægterne på én side til print)§ 1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Grundejerforeningen Mosede Klint af 1960. Dens område er alle parceller udstykket fra matr. nr. 9ey og matr. nr. 10hi, Mosede By, Karlslunde sogn. Foreningens hjemsted er Greve kommune.


§ 2 Medlemskab.

Alle ejere af grunde inden for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.


Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlende parceller, bortfalder medlems retten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingentet eller udbetaling af andel i foreningens formue.


Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidigt med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtræden for sælgeren og udtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen er udlignet tilligemed påløbne omkostninger.


§ 3 Formål.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes – eventuelt grupper af medlemmers – fælles interesser, herunder primært ved hjælp af foreningens midler at afholde eller yde tilskud til medlemmernes udgifter til anlæg og vedligeholdelse af veje, stier, fælles områder, kloak, vand- og el-forsyning (dog ikke stik).