Vedtægter for Grundejerforeningen "Mosede Klint af 1960" (klik her for at få vedtægterne på én side til print)

§ 14 Foreningen ledelse.


Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formanden, kassereren samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der, hvis formanden må udtræde, fungerer for resten af perioden, for hvilken formanden var valgt.


Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således af formanden og de 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.


Bestyrelsen er ulønnet.


Til bestyrelsesmedlemmerne kan dog ydes et vederlag til dækning af de med bestyrelsesarbejdet forbundne udgifter. Vederlaget fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen og udbetales en gang årligt bagud.


Til dækning af udgifter ved bestyrelsesmøder har bestyrelsen ret til at disponerer over et beløb, der fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.


§ 15 Bestyrelsens bemyndigelser.


Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.


Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.


Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.


Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 2 af bestyrelsens medlemmer.


§ 16 Foreningens regnskabsføring.


Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens bøger, derunder kassebog samt fortegnelse over medlemmer og restancer, alt efter bestyrelsens anvisninger og under dennes kontrol.


Foreningens midler skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut, således at der kun kan hæves ved checks eller udbetalingskort, der underskrives af formanden og kassereren i forening. Kassereren må ikke være i besiddelse af en kontant kassebeholdning på over kr. 600,00


Pengeoverførsler og betalinger kan foretages elektronisk.


Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber m.v. samt checkhæfte, kontoudtog og alle bilag forevist.


Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12, og revisionen afholdes i januar/februar.