Vedtægter for Grundejerforeningen "Mosede Klint af 1960" (klik her for at få vedtægterne på én side til print)§ 8 Ordensbestemmelser..

  1. Parcellerne skal holdes fri for frø spredende ukrudt.
  2. Parcel ejerne skal holde de til de respektive parceller stødende vejarealer, indtil vejens midte
  • rene og fri for ukrudt
  • fri for udhængende grene og buske
  • samt jord- og grusbunker,der kan genere forbipasserende.


  1. Holdes der høns, kaniner eller andre dyr, skal disse holdes forsvarligt indhegnet og i øvrigt på en måde, at de ikke kan genere foreningens medlemmer.
  2. I det hele taget må parcellerne ikke henligge eller benyttes på en måde, at det efter bestyrelsens skøn er til væsentligt gene for noget medlem.
  3. Bestyrelsen er berettiget til at påtale overtrædelser af foranstående ordensbestemmelser. Efterkommer et medlem ikke inden 8 dage det givne pålæg, kan bestyrelsen foretage det fornødne for medlemmets regning og lade de forbundne udgifter inddrive ad rettens vej hos det pågældende medlem.
  4. Brug af støjende maskiner – såsom græsslåmaskiner – er ikke tilladt i perioden fra 1. maj til 15. september på lørdage efter kl. 16.00 samt på søn- og helligdage efter kl. 12.00
  5. Bestemmelserne i denne paragraf kan ændres og nye tilsvarende ordensbestemmelser vedtages ved almindelig generalforsamlingsbeslutning.