Vedtægter for Grundejerforeningen "Mosede Klint af 1960" (klik her for at få vedtægterne på én side til print)

§ 9 Generalforsamling.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger, kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.


§ 10 Ekstraordinære generalforsamlinger.


Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes:


a)    Ifølge generalforsamlingsbeslutning, f.eks. i forbindelse med vedtægtsændringer.


b)    Ifølge bestyrelsesbeslutning.


c)     På skriftligt forlangende af 20 medlemmer.

I dette tilfælde indvarsles den med mindst 7 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter, at et forlangende herom er kommet bestyrelsen i hænde. Mindst 15 af de medlemmer, der har forlangt ekstraordinære generalforsamling, skal være til stede, i modsat fald bortfalder det af medlemmerne forlangte punkt.


§ 11 Dagsorden for generalforsamlinger.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Formanden aflægger beretning.

3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4.Forslag fra bestyrelsen.

5.Forslag fra medlemmerne.

6.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

7.Valg af formand.

8.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

9.Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

10.Valg af kasserer.

11.Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne må, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest 1. februar.


§ 12 Procedure for generalforsamlingsbeslutninger.


Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre særlig kvalificeret majoritet er foreskrevet i lovene. Står stemmerne lige, i tilfælde hvor beslutning kan træffes ved almindelig stemmeflerhed, er forslaget forkastet.


Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hvis blot 1 medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.


Hvert medlem her én stemme for hver parcel, medlemmet måtte eje. Ejes en parcel af flere personer, kan kun én af disse afgive stemme.


For umyndige afgiver værge stemme. Et medlem kan lade sig repræsenterer ved anden myndig person, når repræsentanten er forsynet med skriftlig møde fuldmagt, der overgives til dirigenten. Ingen person kan repræsenterer mere end 3 stemmer. Medlemmer der er i restance over for foreningen, kan ikke afgive stemme, hverken for sig selv eller som repræsentant for et andet medlem.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.


Til vedtægtsændringer samt anlæg af veje, fortove, kloak, vand- og el-forsyning fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret udgår sagen af dagsordenen. På en efterfølgende ordinær/ekstraordinær generalforsamling kan sagen afgøres uden hensyn til de mødtes antal, dog kræves at den pågældende ændring/beslutning vedtages af mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer.


Generalforsamlingens beslutninger indføres i en særlig protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Foreningsprotokollen skal ligge til gennemsyn på generalforsamlingerne.


§ 13 Retsvirkninger af generalforsamlingsbeslutninger.


De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig kendelse foreligger, pligtige at opfylde de - dem i henhold til beslutningerne - pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere anke, skal være berettiget til at foretage rets skridt til forpligtelsens opfyldelse.