Vedtægter for Grundejerforeningen "Mosede Klint af 1960" (klik her for at få vedtægterne på én side til print)


§ 4 Hæftelse.

Medlemmerne hæfter solidarisk for dispositioner foretaget af bestyrelsen inden for den bemyndigelse givet i vedtægterne eller i.h.t. særlig bemyndigelse efter generalforsamlings-beslutning, én for alle, alle for én.


Såfremt medlemmer i medfør af bestemmelserne om den solidariske hæftelse må indfri andre medlemmers andel helt eller delvis, har de ret til at få de således erlagte beløb, herunder renter og omkostninger, godtgjort af foreningen, hvis bestyrelse i så fald kan udskrive ekstra kontingent til dækning af refusionsbeløbet.


Foreningens refusionspligt er betinget af, at modtageren til transporterer foreningen sit regreskrav med de medlemmer der ikke har betalt deres andel


§ 5 Indskud.

Ved hvert ejerskifte skal den nye ejer erlægge et indskud. Indskuddets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indskuddet opkræves inden en måned efter adkomstdokumentets udstedelse, uanset om dette tinglyses.


§ 6 Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen på grundlag af et fra bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.


Kontingentet betales efter påkrav, dog senest den 1. september. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.


Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser og bidrag, der påhviler de enkelte parceller for de lån, som eventuelt måtte blive optaget i medfør af bestemmelserne i § 4.


§ 7 Betalingspligt.

Har et medlem været i restance i 3 måneder for ydelser iht. §§ 5 og 6, skal bestyrelsen for restanters regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger gå til inkasso gennem en advokat.


Skyldes restancen sygdom, arbejdsløshed eller lignende, har bestyrelsen ret, men ikke pligt, til at give henstand med betalingen.