Vedtægter og ordensbestemmelser

Hæftelse

Indskud

Kontingent

Betalingspligt

§ 4 Hæftelse.

Medlemmerne hæfter solidarisk for dispositioner foretaget af bestyrelsen inden for den bemyndigelse givet i vedtægterne eller i.h.t. særlig bemyndigelse efter generalforsamlings-beslutning, én for alle, alle for én.


Såfremt medlemmer i medfør af bestemmelserne om den solidariske hæftelse må indfri andre medlemmers andel helt eller delvis, har de ret til at få de således erlagte beløb, herunder renter og omkostninger, godtgjort af foreningen, hvis bestyrelse i så fald kan udskrive ekstra kontingent til dækning af refusionsbeløbet.


Foreningens refusionspligt er betinget af, at modtageren til transporterer foreningen sit regreskrav med de medlemmer der ikke har betalt deres andel


§ 5 Indskud.

Ved hvert ejerskifte skal den nye ejer erlægge et indskud. Indskuddets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indskuddet opkræves inden en måned efter adkomstdokumentets udstedelse, uanset om dette tinglyses.


§ 6 Kontingent.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen på grundlag af et fra bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.


Kontingentet betales efter påkrav, dog senest den 1. september. Der betales kontingent for hver parcel, et medlem er ejer af.


Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser og bidrag, der påhviler de enkelte parceller for de lån, som eventuelt måtte blive optaget i medfør af bestemmelserne i § 4.


§ 7 Betalingspligt.

Har et medlem været i restance i 3 måneder for ydelser iht. §§ 5 og 6, skal bestyrelsen for restanters regning lade beløbet med alle påløbne omkostninger gå til inkasso gennem en advokat.


Skyldes restancen sygdom, arbejdsløshed eller lignende, har bestyrelsen ret, men ikke pligt, til at give henstand med betalingen.

Ordensbestemmelser 

§ 8 Ordensbestemmelser..

Parcellerne skal holdes fri for frø spredende ukrudt.

Parcel ejerne skal holde de til de respektive parceller stødende vejarealer, indtil vejens midte

rene og fri for ukrudt

fri for udhængende grene og buske

samt jord- og grusbunker,der kan genere forbipasserende.


Holdes der høns, kaniner eller andre dyr, skal disse holdes forsvarligt indhegnet og i øvrigt på en måde, at de ikke kan genere foreningens medlemmer.

I det hele taget må parcellerne ikke henligge eller benyttes på en måde, at det efter bestyrelsens skøn er til væsentligt gene for noget medlem.

Bestyrelsen er berettiget til at påtale overtrædelser af foranstående ordensbestemmelser. Efterkommer et medlem ikke inden 8 dage det givne pålæg, kan bestyrelsen foretage det fornødne for medlemmets regning og lade de forbundne udgifter inddrive ad rettens vej hos det pågældende medlem.

Brug af støjende maskiner – såsom græsslåmaskiner – er ikke tilladt i perioden fra 1. maj til 15. september på lørdage efter kl. 16.00 samt på søn- og helligdage efter kl. 12.00

Bestemmelserne i denne paragraf kan ændres og nye tilsvarende ordensbestemmelser vedtages ved almindelig generalforsamlingsbeslutning.

Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlinger

Procedure for generalforsamlingsbeslutninger

§ 9 Generalforsamling.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.


Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger, kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden.


§ 10 Ekstraordinære generalforsamlinger.


Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes:


a)    Ifølge generalforsamlingsbeslutning, f.eks. i forbindelse med vedtægtsændringer.


b)    Ifølge bestyrelsesbeslutning.


c)     På skriftligt forlangende af 20 medlemmer.

I dette tilfælde indvarsles den med mindst 7 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter, at et forlangende herom er kommet bestyrelsen i hænde. Mindst 15 af de medlemmer, der har forlangt ekstraordinære generalforsamling, skal være til stede, i modsat fald bortfalder det af medlemmerne forlangte punkt.


§ 11 Dagsorden for generalforsamlinger.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent.

2.Formanden aflægger beretning.

3.Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4.Forslag fra bestyrelsen.

5.Forslag fra medlemmerne.

6.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

7.Valg af formand.

8.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

9.Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.

10.Valg af kasserer.

11.Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne må, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest 1. februar.


§ 12 Procedure for generalforsamlingsbeslutninger.


Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre særlig kvalificeret majoritet er foreskrevet i lovene. Står stemmerne lige, i tilfælde hvor beslutning kan træffes ved almindelig stemmeflerhed, er forslaget forkastet.


Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Hvis blot 1 medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.


Hvert medlem her én stemme for hver parcel, medlemmet måtte eje. Ejes en parcel af flere personer, kan kun én af disse afgive stemme.


For umyndige afgiver værge stemme. Et medlem kan lade sig repræsenterer ved anden myndig person, når repræsentanten er forsynet med skriftlig møde fuldmagt, der overgives til dirigenten. Ingen person kan repræsenterer mere end 3 stemmer. Medlemmer der er i restance over for foreningen, kan ikke afgive stemme, hverken for sig selv eller som repræsentant for et andet medlem.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.


Til vedtægtsændringer samt anlæg af veje, fortove, kloak, vand- og el-forsyning fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret udgår sagen af dagsordenen. På en efterfølgende ordinær/ekstraordinær generalforsamling kan sagen afgøres uden hensyn til de mødtes antal, dog kræves at den pågældende ændring/beslutning vedtages af mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer.


Generalforsamlingens beslutninger indføres i en særlig protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Foreningsprotokollen skal ligge til gennemsyn på generalforsamlingerne.


§ 13 Retsvirkninger af generalforsamlingsbeslutninger.


De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig kendelse foreligger, pligtige at opfylde de - dem i henhold til beslutningerne - pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere anke, skal være berettiget til at foretage rets skridt til forpligtelsens opfyldelse.


Foreningens ledelse

Bestyrelsens bemyndigelse

foreningens regnskabsføring


§ 14 Foreningen ledelse.


Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af formanden, kassereren samt 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der, hvis formanden må udtræde, fungerer for resten af perioden, for hvilken formanden var valgt.


Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således af formanden og de 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i lige år.


Bestyrelsen er ulønnet.


Til bestyrelsesmedlemmerne kan dog ydes et vederlag til dækning af de med bestyrelsesarbejdet forbundne udgifter. Vederlaget fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen og udbetales en gang årligt bagud.


Til dækning af udgifter ved bestyrelsesmøder har bestyrelsen ret til at disponerer over et beløb, der fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.


§ 15 Bestyrelsens bemyndigelser.


Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.


Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat, ingeniør eller landinspektør.


Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.


Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 2 af bestyrelsens medlemmer.


§ 16 Foreningens regnskabsføring.


Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens bøger, derunder kassebog samt fortegnelse over medlemmer og restancer, alt efter bestyrelsens anvisninger og under dennes kontrol.


Foreningens midler skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut, således at der kun kan hæves ved checks eller udbetalingskort, der underskrives af formanden og kassereren i forening. Kassereren må ikke være i besiddelse af en kontant kassebeholdning på over kr. 600,00


Pengeoverførsler og betalinger kan foretages elektronisk.


Bestyrelsen og revisorerne har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber m.v. samt checkhæfte, kontoudtog og alle bilag forevist.


Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12, og revisionen afholdes i januar/februar.

Foreningens opløsning

§ 17 Foreningens opløsning.


Opløsning af foreningen kan kun ske med Greve kommunes godkendelse, og såfremt 5/6 af foreningens medlemmer ved en urafstemning skriftligt tilkendegiver dette.Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2005Godkendt af Greve kommune den 12. oktober 2005